Regulamin Serwisu

Zarządzaj Ogłoszeniami
Aby zarządzać Twoimi ogłoszeniami, podaj swojego maila, którego wprowadziłeś podczas dodawania ogłoszenia oraz przepisz poniższy kod, a na Twój adres email otrzymasz link do zarzadzania nimi.


5585386


Nie obserwujesz żadnego ogłoszenia

Regulamin Serwisu

Regulamin korzystania z Serwisu eszukam.pl

1. Postanowienia ogólne

- korzystać z serwisu może każdy kto zaakceptuje ten regulamin, jeżeli nie zgadzasz się na zaakceptowanie tego regulaminu prosimy o opuszczenie stron naszego serwisu.
- ogłoszenia dodawane przed ich publikacja w serwisie podlegają weryfikacji przez administratorów eszukam.pl. Po wstępnym sprawdzeniu ukazują się w serwisie.
- za nieprzestrzeganie regulaminu administrator serwisu może ograniczyć częściowo lub całkowicie dostęp do serwisu eszukam.pl
- kategoria 'Towarzyskie' jak również wszystkie jej podkategorie jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.
- ogłoszenie po upłynięciu jego terminu ważności zostaje przeniesione do archiwum. Ogłoszenie będące w 'archiwum' nie jest widoczne na stronach serwisu, aby ponownie ukazało się należy przedłużyć jego ważność.
- podmiotem zarządzający serwisem jest firma:

MEKROS Ltd
www.mekros.com

Każdy użytkownik, dodając ogłoszenie w serwisie eszukam.pl wyraża zgodę na:
- otrzymywanie odpowiedzi na swoje oferty przez innych użytkowników serwisu.
- wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
- ujawnienie jego treści, zdjęć, danych kontaktowych (o ile wybrał takową opcję) poprzez publikację na łamach serwisu eszukam.pl
- umieszczenie logo serwisu eszukam.pl na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu.
- edycję treści, zdjęć, filmów lub dodanych plików oraz usunięcie części ogłoszenia przez administratora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni.
- edycję lub usunięcie odpowiedzi na dane ogłoszenia, które są niezgodne z regulaminem.

2. Ogłoszenia
Dodając ogłoszenie w naszym serwisie oświadczasz, że:
- dane kontaktowe, zdjęcia, dołączone pliki lub filmy dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane.
- treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

Zabrania się:
- prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie eszukam.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione.
rozumiemy przez to między innymi treści pozostające pod ochroną praw patentowych, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp. propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą.
- dodatkowo zabrania się oferowania i reklamowania towarów takich jak: broń, narkotyki, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, towarów pochodzących z kradzieży, towarów na sprzedaż których wymagana jest koncesja, informacji na temat zarabiania w oparciu o systemy piramidowe itp. towarów, które nie istnieją .
- zabronione jest wielokrotne umieszczanie ogłoszeń o tej samej treści lub tytule w dziale ogłoszeń bezpłatnych w czasie krótszym niż 1 dzień
- wypełniania pola treści wielkimi literami,
- wypełniania treści ogłoszeń wielokrotnymi nazwami miast, celem sztucznego podbicia ich pozycji,
- dodawania odpowiedzi do ogłoszeń innych użytkowników w celu reklamy swoich produktów lub usług,
- zamieszczania w tytule bezpłatnych ogłoszeń adresów stron www,
- dodawania w tytule ogłoszenia nr. telefonu,

3. Odpowiedzialność

- zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usuwania ogłoszeń płatnych rażąco naruszających regulamin eszukam.pl nie zwracając kosztów za dodanie tych ogłoszeń.
- serwis eszukam.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia, treść ogłoszeń, komentarzy, odpowiedzi oraz wszelkich nieautoryzowanych przez eszukam.pl tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach.
- eszukam.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie ogłoszeniodawców ani za oferowane przez nich towary i usługi w ramach ogłoszeń.
- podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewniamy wszystkim użytkownikom strony, możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika, usunięte z serwisu.
- w przypadku wywiązania się sporu pomiędzy uczestnikami transakcji, do której doszło poprzez serwis eszukam.pl zastrzegamy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.
- eszukam.pl nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób i do jakich celów treści zamieszczone w ogłoszeniach zostaną wykorzystane.
- eszukam.pl nie odpowiada za ewentualne straty poniesione z powodu wadliwego działania serwisu

4. Płatności

Czynności dokonywane w ramach serwisu sa generowane poprzez system Platnosci online, które nie mają charakteru czynności bankowych. System Platnosci online jest systemem szybkiej obsługi płatności na rzecz dysponenta Serwisu z tytułu świadczonych przez niego usług na rzecz Klientów i Użytkowników /obsługiwania transakcji za pośrednictwem serwisu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.

W ramach Systemu Platnosci online jest obsługiwany: :

 1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący
  płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze
  przelewów internetowych w technologii PayByLink;
 2. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych
  poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;
 3. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący
  płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami
  płatniczymi w opcji: Protected Payment;
 4. Moduł płatności dokonywanych w drodze wysłania sms Premium dostępny w Systemie
  Platnosci online, obsługiwany jest przez Centrum Technologii Mobilnych.

Płatności online. z siedzibą w Poznaniu zapewnia, że narzędzia systemowe Systemu Platności online spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantujące ochronę przekazywanych informacji przed dostępem do nich osób
nieupoważnionych. Zapewnia, że wszystkie przekazywane w ramach Systemu Platnosci online informacje są odpowiednio szyfrowane;

Dysponent Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany standardów bezpieczeństwa, w szczególności gdy taka zmiana jest wynikiem zmian dokonanych przez Partnerów Systemu Platnosci online w odniesieniu do standardów bezpieczeństwa przez nich stosowanych.

Klient i Użytkownik nie mogą dokonywać jakichkolwiek zmian w narzędziu systemowym, ingerować w jego funkcjonalność bądź postępować niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje Użytkowników dotyczące usług świadczonych w ramach działania Serwisu Użytkownik powinien zgłaszać drogą mailową. W zgłoszeniu reklamacyjnym
należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis
zdarzenia reklamacyjnego. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Właściciela serwisu współdziałania z Płatnosci online. z siedzibą w Poznaniu oraz Partnerami
Systemu Platnosci online, termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od Partnera Systemu Platnosci online odpowiednich informacji.

Właściciel serwisu eszukam.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Serwisu spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie polecenia , jak również za niemożność uzyskania informacji z baz danych Serwisu będących następstwem innych zdarzeń niezależnych od właściciela, w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej, zamieszek, rozruchów, działań
wojennych, klęsk żywiołowych, zmian w prawie, decyzji organów władzy, działań przestępczych, hakerskich itp.

6. Klauzula siły wyższej

Strony są zwolnione z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu , jeżeli jest to następstwem siły wyższej.

7. Postanowienia końcowe

- serwis eszukam.pl zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu, usuwania czasowego lub stałego użytkowników i ich ogłoszeń nie przestrzegających postanowień powyższego regulaminu oraz ofert przez nich składanych, również za pośrednictwem innych użytkowników.
- kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora eszukam.pl jest zabronione.
- eszukam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bądź zmianę adresu internetowego pod którym jest on opublikowany.
- serwis eszukam.pl zastrzega sobie prawo czasowego przerywania działalności witryny, w przypadku awarii, lub innych przyczyn niezależnych od nas, albo przerw wynikających z wymaganych prac techniczno-konserwacyjnych.
- adresy IP użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych. Adresy te wykorzystywane są również w celu diagnozowania działania serwerów oraz ewentualnych nadużyć i naruszeń bezpieczeństwa.
- każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje w jego aktualnym brzmieniu.
- zespół eszukam.pl zobowiązuje się do udzielenia pomocy użytkownikom serwisu w miarę swoich możliwości.

- wszelkie uwagi co do funkcjonalności serwisu prosimy kierować pod adres e-mail: admin (małpa) eszukam.pl

Zespół eszukam.pl


W serwisie ogłoszenia eszukam.pl używamy plików cookies i podobnych technologii np w celach: świadczenia usług, reklam, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz na tej stronie: Kliknij